- ควบคุมและแก้ไขกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
- ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเครื่องจักร
- พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายการผลิตของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ISO 9001
  The quality management system
 • ISO 14001
  The environment management system
 • Canon Green Activity
  The environment management activity
 • RoHS Directive
  UL/CSA Standard